اسلایدر 1

اسلایدر 1

اسلایدر 2

اسلایدر 2

اسلایدر3

اسلایدر3

اسلایدر 4

اسلایدر 4

اسلایدر 5

اسلایدر 5

اسلایدر 6

اسلایدر 6


زمینه های فعالیت شرکت فنی مهندسی تحلیل انرژی ناموران


آخرین پروژه ها

پروژه ممیزی سریع انرژی برج مسکونی فرمانیه در آذر ماه سال 1393 توسط شرکت فنی مهندسی تحلیل انرژی ناموران به مدت 3 ماه به انجام رسید . هدف از انجام این پروژه بررسی تلفات انرژی و مشخص نمودن پیک مصرف و شناسایی تجهیزات پر مصرف و همچنین ارائه روشهایی جهت کاهش مصرف این تجهیزات به کارفرما ارائه شد .

پروژه

پروژه ممیزی سریع انرژی برج مسکونی فرمانیه در آذر ماه سال 1393 توسط شرکت فنی مهندسی تحلیل انرژی ناموران به مدت 3 ماه به انجام رسید . هدف از انجام این پروژه بررسی تلفات انرژی و مشخص نمودن پیک مصرف و شناسایی تجهیزات پر مصرف و همچنین ارائه روشهایی جهت کاهش مصرف این تجهیزات به کارفرما ارائه شد .

پروژه