اسلایدر 1

اسلایدر 1

اسلایدر 2

اسلایدر 2

اسلایدر3

اسلایدر3

اسلایدر 4

اسلایدر 4

اسلایدر 5

اسلایدر 5

اسلایدر 6

اسلایدر 6

دوره های آموزشی

 1. دوره آموزشي(عمومي) ضرورت مديريت و مصرف بهينه انرژي
 2. دوره آموزشي(فني)رعايت الزامات روشنايي و نگهداري و تعميرات سيستم هاي روشنايي در مديريت انرژي
 3. دوره آموزشي(تخصصي) نرم افزار Dialux
 4. دوره آموزش(تخصصي) مميزي انرژي و راهكارهاي صرفه جويي انرژي در سيستم روشنايي .
 5. دوره آموزش(تخصصي) مميزي انرژي و راهكارهاي صرفه جويي انرژي در سيستم الكتروموتوري .
 6. دوره آموزشي استاندارد ISO 50001 (الزامات سيستم مديريت انرژي) .
 7. دوره آموزشي استاندارد ISO 50002 (الزامات مميزي انرژي) .
 8. دوره آموزشي استاندارد ISO 50006 (اندازه گيري عملکرد انرژي با استفاده از خطوط مبناي انرژي(EnB)و شاخصهاي عملکرد انرژي (EnPI)) .
 9. دوره آموزشي استاندارد ISO 50015 (اندازه گيري و صحه گذاري عملکرد انرژي سازمان) .
 10. دوره آموزشي استاندارد ISO 19011 (مديريت مميزي) .
 11. دوره آموزشي اقليم ، معماري ساختمان ، بكارگيري از مصالح نوين در كاهش مصرف انرژي ساختمان .
 12. دوره آموزشي مديريت بار الكتريكي ، تعرفه هاي تكميلي برق و چگونگي انتخاب تعرفه و گزينه هاي برق در انشعابات ديماندي .
 13. دوره آموزشي كنترل توان راكتيو و نحوه محاسبه ، انتخاب و اجراي بانك خازني .
 14. دوره آموزشي نحوه ارزيابي ، توجيه فني و اقتصادي پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي.
 15. دوره آموزشي نحوه تعيين رده و برچسب انرژي ساختمان هاي اداري ISIRI-14254 .