اسلایدر 1

اسلایدر 1

اسلایدر 2

اسلایدر 2

اسلایدر3

اسلایدر3

اسلایدر 4

اسلایدر 4

اسلایدر 5

اسلایدر 5

اسلایدر 6

اسلایدر 6

دوره های آموزشی انرژی

ردیف عنوان دوره مدت(ساعت) تاریخ برگزاری مدرس محل برگزاری شهریه(ریال) اطلاعات ثبت نام
۱ دوره آموزشي(عمومي) ضرورت مديريت و مصرف بهينه انرژي  ۴  زمستان ۹۵  مدرسین سابا و ارزیابان جایزه ملی انرژی  تهران (و سراسر ایران با هماهنگی) بیشتر ثبت نام
۲ دوره آموزشي(فني)رعايت  الزامات روشنايي و نگهداري و تعميرات سيستم هاي روشنايي در مديريت انرژي ۱۲  زمستان ۹۵  مدرسین سابا و ارزیابان جایزه ملی انرژی  تهران (و سراسر ایران با هماهنگی) بیشتر ثبت نام
۳ دوره آموزشي(تخصصي) نرم افزار Dialux  ۲۴  زمستان ۹۵  مدرسین سابا و ارزیابان جایزه ملی انرژی  تهران (و سراسر ایران با هماهنگی) بیشتر ثبت نام
۴ دوره آموزش(تخصصي) مميزي انرژي و راهكارهاي صرفه جويي انرژي در سيستم روشنايي  مدرسین سابا و ارزیابان جایزه ملی انرژی  تهران (و سراسر ایران با هماهنگی)  بیشتر ثبت نام
 ۵ دوره آموزش(تخصصي) مميزي انرژي و راهكارهاي صرفه جويي انرژي در سيستم الكتروموتوري  ۱۶  زمستان ۹۵  مدرسین سابا و ارزیابان جایزه ملی انرژی  تهران (و سراسر ایران با هماهنگی) بیشتر ثبت نام
 ۶ دوره آموزشي استاندارد ISO 50001 (الزامات سيستم مديريت انرژي)  ۱۶  زمستان ۹۵  مدرسین سابا و ارزیابان جایزه ملی انرژی  تهران (و سراسر ایران با هماهنگی) بیشتر ثبت نام
۷ دوره آموزشي استاندارد  ISO 50002 (الزامات مميزي انرژي)  ۱۶  زمستان ۹۵  مدرسین سابا و ارزیابان جایزه ملی انرژی  تهران (و سراسر ایران با هماهنگی) بیشتر ثبت نام
۸ دوره آموزشي استاندارد ISO 50006  (اندازه گيري عملکرد انرژي با استفاده از خطوط مبناي انرژي(EnB) و شاخص هاي عملکرد انرژي (EnPI) ) ۱۲  زمستان ۹۵  مدرسین سابا و ارزیابان جایزه ملی انرژی  تهران (و سراسر ایران با هماهنگی)  بیشتر ثبت نام
۹ دوره آموزشي استاندارد ISO 50015 (اندازه گيري و صحه گذاري عملکرد انرژي سازمان)  ۱۶  زمستان ۹۵  مدرسین سابا و ارزیابان جایزه ملی انرژی  تهران (و سراسر ایران با هماهنگی) بیشتر ثبت نام
۱۰ دوره آموزشي استاندارد ISO 19011 (مديريت مميزي)  مدرسین سابا و ارزیابان جایزه ملی انرژی  تهران (و سراسر ایران با هماهنگی) ثبت نام
۱۱ دوره آموزشي اقليم ، معماري ساختمان ، بكارگيري از مصالح نوين در كاهش مصرف انرژي ساختمان  مدرسین سابا و ارزیابان جایزه ملی انرژی  تهران (و سراسر ایران با هماهنگی) بیشتر ثبت نام
۱۲ دوره آموزشي مديريت بار الكتريكي ، تعرفه هاي تكميلي برق و چگونگي انتخاب تعرفه و گزينه هاي برق در انشعابات ديماندي  مدرسین سابا و ارزیابان جایزه ملی انرژی  تهران (و سراسر ایران با هماهنگی) بیشتر  پیش ثبت نام
۱۳ دوره آموزشي كنترل توان راكتيو و نحوه محاسبه ، انتخاب و اجراي بانك خازني ۱۶ زمستان ۹۵  مدرسین سابا و ارزیابان جایزه ملی انرژی  تهران (و سراسر ایران با هماهنگی) بیشتر ثبت نام
۱۴ دوره آموزشي نحوه ارزيابي ، توجيه فني و اقتصادي پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي  مدرسین سابا و ارزیابان جایزه ملی انرژی  تهران (و سراسر ایران با هماهنگی) بیشتر ثبت نام
۱۵ دوره آموزشي نحوه تعيين رده و برچسب انرژي ساختمان هاي غیر مسکونی ISIRI-14254  مدرسین سابا و ارزیابان جایزه ملی انرژی  تهران (و سراسر ایران با هماهنگی) بیشتر ثبت نام