اسلایدر 1

اسلایدر 1

اسلایدر 2

اسلایدر 2

اسلایدر3

اسلایدر3

اسلایدر 4

اسلایدر 4

اسلایدر 5

اسلایدر 5

اسلایدر 6

اسلایدر 6

دوره آموزشي استاندارد ISO 50015 (اندازه گيري و صحه گذاري عملکرد انرژي سازمان) .

(پيش نياز : الزامات سيستم مديريت انرژي ISO-50002 ;                                   مدت زمان دوره : ۱۶ ساعت)

سرفصل هاي دوره:

 1. فرآيند طرح ريزي ، اندازه گيري ، جمع آوري داده ها ، آناليز ، صحه گذاري ، و گزارش دهي عملکرد انرژي
 2. اصول اندازه گيري و صحه گذاري
 3. مديريت داده ها و طرح ريزي اندازه گيري
 4. مرزهاي اندازه گيري و صحه گذاري
 5. ارزيابي مقدماتي طرح اندازه گيري و صحه گذاري
 6. تعيين مشخصات و انتخاب سنجه هاي عملکرد انرژي شامل شاخص هاي عملکرد انرژي
 7. تعيين مشخصات و انتخاب متغيرهاي مستقل و عوامل ثابت
 8. تعيين و تصحيحات خط مبناي انرژي
 9. مستند سازي طرح اندازه گيري و صحه گذاري
 10. پياده سازي طرح اندازه گيري و صحه گذاري
 11. آناليز اندازه گيري و صحه گذاري
 12. كارگاه هاي آموزشي مرتبط

 

ثبت نام