اسلایدر 1

اسلایدر 1

اسلایدر 2

اسلایدر 2

اسلایدر3

اسلایدر3

اسلایدر 4

اسلایدر 4

اسلایدر 5

اسلایدر 5

اسلایدر 6

اسلایدر 6

دوره آموزشي استاندارد ISO 50006 (اندازه گيري عملکرد انرژي با استفاده از خطوط ي(EnB)و شاخصهاي عملمبناي انرژکرد انرژي (EnPI))

 

(پيش نياز : اندازه گيري و صحه گذاري عملکرد انرژي سازمان ISO-50015                   مدت زمان دوره : ۱۲ ساعت)

 

سرفصل هاي دوره:

  1. چگونگي اندازه گيري عملكرد انرژي
  2. تعيين و کمي سازي جريان هاي انرژي
  3. نمودار رونديابي
  4. شناسايي شاخص هاي عملکرد انرژي
  5. انواع و کاربردهاي شاخص هاي عملکرد انرژي (EnPIs)
  6. تعيين دوره مناسب براي خط مبنا
  7. محاسبه بهبودهاي عملکرد انرژي
  8. نگهداشت و تصحيح شاخص هاي عملکرد انرژي و خطوط مبناي انرژي
  9. كارگاه هاي آموزشي مرتبط

 

ثبت نام