اسلایدر 1

اسلایدر 1

اسلایدر 2

اسلایدر 2

اسلایدر3

اسلایدر3

اسلایدر 4

اسلایدر 4

اسلایدر 5

اسلایدر 5

اسلایدر 6

اسلایدر 6

دوره آموزشي استاندارد ISO 50002 (الزامات مميزي انرژي) .

 

(پيش نياز : الزامات سيستم مديريت انرژي ISO-50001  :                                            مدت زمان دوره : ۱۶ ساعت)

 

سرفصل هاي دوره:

 1. الزامات جلسات افتتاحيه و اختتاميه
 2. اصول حرفه اي فرآيند مميزي
 3. توانايي در برنامه ريزي مميزي انرژي و اجراي آن
 4. نحوه شناسايي و ثبت عدم انطباق هاي انرژي
 5. واژگان و تعاريف
 6. تشريح مراحل مميزي انرژي
 7. طرح ريزي مميزي انرژي
 8. چگونگي جمع آوري داده ها
 9. ارايه طرح اندازه گيري
 10. آناليز عملكرد جاري انرژي
 11. شناسايي و ارزيابي فرصت هاي بهبود انرژي
 12. گزارش دهي و محتوي مميزي انرژي
 13. كارگاه هاي آموزشي مرتبط

 

ثبت نام